ANBI

Naam Loge La Liberté Constante
Rangnummer 252
Oosten Roermond
Vestigingsadres Kerklaan 7, 6041 AZ Roermond
Kamer van Koophandel 4017.53.55
RSIN registratie 8030.10.345
Ledenaantal per 01-09-2017  42 leden
Adres Loge Kerklaan 7, 6041 AZ Roermond
Secretariaat secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Voorlichting info.loge252@vrijmetselarij.nl
Website Loge www.laliberteconstante.nl
Bankrekening ABN-bank NL75 ABNA 0579 5220 24
   
Loge La Liberté Constante werkt onder het gezag van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Grootoosten der Nederlanden, gevestigd te ’s-Gravenhage.
Email Orde orde@vrijmetselarij.nl
Website Orde www.vrijmetselarij.nl
     
Het boekjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.
Contributie per 01-09-2017 € 37,50 p/mnd € 450,00 p/j
Aandeel tafelloge 7 x € 10,00 €   70,00 p/j
Aandeel t.b.v. ANBI bijdrage   € 380,00 p/j
     
Dagelijks bestuur werkjaar 2017-2018
Voorzittend Meester H. Groenewegen voorzitter.loge252@vrijmetselarij.nl
Secretaris B. Büchele secretaris.loge252@vrijmetselarij.nl
Thesaurier A.M. Velders thesaurier.loge252@vrijmetselarij.nl 
     

 

Balans en Staat van baten en lasten
 
Balans 31 augustus 
     Activa:    
Bezittingen 2.215   
Leningen u/g    
Vorderingen 2.923   
Liquide middelen 3.661   
Totaal 8.799   
     Passiva:    
Eigen vermogen 646   
Schulden lange termijn 3.753   
Schulden korte termijn 4.400   
Totaal 8.799   
     
Exploitatieoverzicht   
     
     Baten:    
Contributies 12.958   
Overige ontvangsten 5.650   
Totaal 18.608   
     Lasten:    
Afdracht Orde 4.680   
Gebouwelijke kosten 8.524   
Algemene kosten 1.846   
Overige kosten 4.150   
Totaal 19.200   
     
Exploitatiesaldo  - 592